Beloved Life | EP07

<<< Home

Beloved Life

Episode 7


URL: https://www.youtube.com/watch?v=JxULDK4izCI&t=1m40s

 

Previous entries

动不动 dòngbùdòng: often
一切 yīqiè: all
产妇 chǎnfù: parturient
实习 shíxí: intern; practice
增加 zēngjiā: increase
临床 línchuáng: clinical

3:54
紧张 jǐnzhāng: nervous; intense
手快 shǒukuài: quick (off the mark)
颈 jǐng: neck
说不定 shuō bu dìng: possibly; maybe
撒 sā: let go; lose control of oneself
眼泪 yǎnlèi: tear
味道 wèidào: taste
据说 jùshuō: it is said that
像 xiàng: look like; portrait
伤 shāng: injury
食堂 shítáng: canteen
烦 fán: trouble, bother
翅 chì: wing
战 zhàn: war; fight
安排 ānpái: arrange
憋 biē: suppress; feel suffocated

9:00
补充 bǔchōng: add; supplementary
会诊 huìzhěn: consult
结束 jiéshù: end
汉堡 hànbǎo: hamburger
硕博连读 shuò bó lián dú: Master and PhD
拽 zhuāi: push, pull
抓 zhuā: tackle, take control; grab

13:10
仗义 zhàngyì: loyal; righteous
情绪 qíngxù: mood
要求 yāoqiú: demand, request
真正 zhēnzhèng: true
狂 kuáng: crazy, wild
使劲 shǐjìn: with all your strength
阴影 yīnyǐng: shadow
建议 jiànyì: propose
裂 liè: split
畸形 jīxíng: deformed
由于 yóuyú: since
发育 fāyù: develop
过程 guòchéng: process
引起 yǐnqǐ: cause

15:13
智力 zhìlì: intelligence
后续 hòuxù: follow-up
闭合 bìhé: closed
防止 fángzhǐ: prevent
造成 zàochéng: cause
损伤 sǔnshāng: damage
组织 zǔzhī: tissue; organize
治愈 zhìyù: healing
支持 zhīchí: support
护理 hùlǐ: care; nurse
实在 shízài: really; honest
心跳 xīntiào: heartbeat
下去 xiàqù: continue
怪 guài: blame
既然 jìrán: since
提出 tíchū: put forward
方案 fāng’àn: plan
治愈 zhìyù: healing
放弃 fàngqì: give up
纠结 jiūjié: get entangled
劝 quàn: advise, encourage
距离 jùlí: be at a distance
劝 quàn: advise, encourage
估计 gūjì: reckon, suspect
喽 lóu: ajo
资料 zīliào: material, information
突破 túpò: break through
前途 qiántú: future
接下来 jiē xiàlái: next
切口 qièkǒu: cut; incision
脉搏 màibó: pulse
翻 fān: turn over
紧张 jǐnzhāng: nervous; intense
一口气 yī kǒu qì: at a stretch
膜 mó: membrane; film
单独 dāndú: alone, unaided
组织 zǔzhī: tissue; organize
覆盖 fùgài: cover
神经 shénjīng: nerve
脊髓 jǐsuǐ: spinal cord
椎管 chuí guǎn: spinal canal
充分 chōngfèn: fully, ample
保护 bǎohù: protect

26:39
防止 fángzhǐ: prevent
液 yè: fluid
任务 rènwù: task
过度 guòdù: excessive
补液 bǔyè: fluid infusion
交代 jiāodài: explain, instruct
幸好 xìnghǎo: luckily
观察 guānchá: observe
适合 shìhé: suitable
下去 xiàqù: continue
资格 zīgé: qualifications
练习 liànxí: practice
程度 chéngdù: level, extent
替 tì: for; replace
相处 xiāngchǔ: get along
科研 kēyán: scientific research
前途 qiántú: future
藏 cáng: hide
滚 gǔn: roll; get lost; boil
至少 zhìshǎo: at least
婚姻 hūnyīn: marriage
意见 yìjiàn: objection; opinion
偏偏 piānpiān: just

23:59
自私 zìsī: selfish
人生 rénshēng: life
突飞猛进 tūfēiměngjìn: advance by leaps and bounds
狠 hěn: hard, ruthless
似 shì: be like; apparently
接近 jiējìn: approach; near
情绪 qíngxù: mood
冷静 lěngjìng: quiet, cool-headed
客观 kèguān: objective
判断 pànduàn: judgment
照顾 zhàogù: look after; consider
坚持 jiānchí: go on
综合 zònghé: synthesize; comprehensive
学生会 xuéshēnghuì: student union
主席 zhǔxí: president
逻辑 luójí: logic
意见 yìjiàn: objection; opinion
碰 pèng: bump into
咬 yǎo: bite
剪 jiǎn: cut; scissors
为止 wéizhǐ: until
接生 jiēshēng: deliver
概率 gàilǜ: probability
敢 gǎn: dare
负责 fùzé: be responsible
丫头 yātou: girl, maid
武断 wǔduàn: be arbitrary

39:19
既然 jìrán: since
缘分 yuánfèn: fate
过程 guòchéng: process
当中 dāngzhōng: during; among
罕见 hǎnjiàn: rare
对于 duìyú: with regard to
助产士 zhùchǎnshì: midwife
废话 fèihuà: nonsense
技能 jìnéng: skill

23 December

的确 díquè: really
面临 miànlín: face, be confronted
碰到 pèng dào: encounter
@047
@048
积累 jīlěi: accumulate
基本 jīběn: basically
动手 dòngshǒu: get to work
在意 zàiyì: mind; care
@049
以上 yǐshàng: over
单一 dānyī: only; single
划分 huàfèn: divide
归为 guīwèi_ classify
人群 rénqún: crowd
糖尿病 tángniàobìng: diabetes
歧视 qíshì: discrimination
@050
简单 jiǎndān: simple
粗暴 cūbào: inaccurate; rough
催生 cuīshēng: give birth
懂事 dǒngshì: insightful
夸 kuā: compliment, praise
知足 zhīzú: humble
破 pò: lousy
批 pī: batch
@051
上脚 shàng jiǎo: fuck???

 

22 December

来得及 láidéjí: have enough time for
全新 quánxīn: brand new
@039
危机 wéijī: crisis
@040
奋力 fènlì: try their best
学历 xuélì: educational background
远 yuǎn: far, distant
无限 wúxiàn: boundless
弱项 ruòxiàng: weakness; Achilles‘ heel
低下 dīxià: inferior
@041
偏 piān: biased
如沐春风 rúmùchūnfēng: spring breeze brushing
悉心 xīxīn: be careful
助产士 zhùchǎnshì: midwife
开心 kāixīn: happy
尺 chǐ: ruler
展示 zhǎnshì: reveal
@042
清晰 qīngxī: clear
中肯 zhòngkěn: relevant
抢 qiǎng: grab, rob
增长 zēngzhǎng: increse
怵 chù: fear
抱紧 bào jǐn: hold tight
@043
拣 jiǎn: choose
上劲 shàngjìn: make efforts
陪 péi: assist
指甲 zhǐjiǎ: nail
涂 tú: apply; spread
碘伏 diǎn fú: iodine
失恋 shīliàn: lost in love
减肥 jiǎnféi: do a diet
仪式 yíshì: ceremony
克服 kèfú: overcome
弱点 ruòdiǎn: weakness
@044
热闹 rènào: lively
隔壁 gébì: next (door)
待产
公公 gōnggōng: father-in-law
@045
抱 bào: hold in one’s arms
伺候 cìhòu: serve
家产 jiāchǎn: legacy; estate
搁 gē: put
闹心 nào xīn: upset
开窍 kāiqiào: get it straight
活 huó: work
@046
讲话 jiǎnghuà: speak

21 December

脊髓液 jǐsuǐ yè: spinal fluid
渗漏 shènlòu: leak
首 shǒu: [poem, music]
莫扎特 mòzhātè: Mozart
小夜曲 xiǎoyèqǔ: serenade
宝贵 bǎoguì: valuable
@031
晕厥 yūnjué: faint, pass out
@032
倔强 juéjiàng: be stubborn
按理 ànlǐ: normally
结 jié: tie, knot
调整 tiáozhěng: adjust; take care
@033
决心 juéxīn: determination
欣慰 xīnwèi: satisfied
贼 zéi: thief
针脚 zhēnjiǎo: stitch
娴熟 xiánshú: skill
眼熟 yǎnshú: familiar
@034
限量 xiànliàng: limited
明示 míngshì: express
按时 ànshí: on time
汇报 huìbào: report
一阵子 yī zhènzi: for a while
和谐 héxié: harmonious
估摸 gūmo: reckon
介意 jièyì: mind
@035
关 guān: concern
研究 yánjiū: research
瞧不上 qiáo bù shàng: despise, hate
@036
孝顺 xiàoshùn: show filial obedience
鞋 xié: shoe
@037
正式 zhèngshì: official, formal
瞅 chǒu: look at
本身 běnshēn: herself
@038
惯 guàn: spoil
壶 hú: pot

20 December

治愈率 zhìyù lǜ: cure rate
@025
一心想 yī xīn xiǎng: wholeheartedly
@026
夜宵 yèxiāo: late-night snack
零食 língshí: snack
后勤 hòuqín: logistics
拜托 bàituō: count on
母胎 mǔtāi: maternal-fetal
医学 yīxué: medicine
有为 yǒu wéi: promising
建树 jiànshù: contribution
@027
无量 wúliàng: be boundless
查阅 cháyuè: check out
类似 lèisì: be similar
露出 lùchū: expose
定位 dìngwèi: position
羊膜 yángmó: amniotic
注入 zhùrù: inject
人工 réngōng: artificial
连接 liánjiē: connect
饱和 bǎohé: be saturated
@028
变化 biànhuà: change
视野 shìyě: field of vision
挡住 dǎngzhù: block; stop
半路 bànlù: halfway
喘口气 chuǎn kǒu qì: catch one’s breath
@029
摄入 shèrù: take in
咖啡因 kāfēi yīn: caffeine
口渴 kǒukě: thirsty
肌筋膜 jī jīn mó: muscle membrane
筋 jīn: tendon
硬脑膜 yìng nǎomó: dura mater
皮肤 pífū: skin
层 céng: layer
缺损 quēsǔn: defect
分离 fēnlí: separate
侧面 cèmiàn: lateral; side; unofficial
@030
被称为 bèi chēng wèi: is called
开口处 kāikǒu chù: opening
在其周围 zài qí zhōuwéi: around
形成 xíngchéng: form

17 December

积 jī: accumulation
液 yè: fluid
大小便 dàxiǎo biàn: urine and feces
失禁 shījìn: incontinence
障碍 zhàng’ài: retardation; obstacle
几率 jīlǜ: probability
@019
把子宫 bǎ zǐgōng: uterine
合上 héshàng: close
长足月 chángzú yuè: grow to full term
大人 dàrén: adult
相比于 xiāng bǐ yú: compared to
改善 gǎishàn: improve
@020
短期 duǎnqí: short term
中期 zhōngqí: intermediate term
结局 jiéjú: outcome
裂口 lièkǒu: split
晚期 wǎnqí: late period
脊髓 jǐsuǐ: spinal cord
髓 suǐ: marrow
确保 quèbǎo: make sure
何况 hékuàng: let alone, not to mention
实现 shíxiàn: realize
修复 xiūfù: repair
背部 bèibù: back
即使 jíshǐ: even if
@021
多学科 duō xuékē: multidisciplinary
团队 tuánduì: team
提供 tígōng: provide
持续 chíxù: go on
包括 bāokuò: include
神经学 hénjīng xué: neurology
泌尿学 mìniào xué: urology
泌 mì: secrete
骨科 gǔkē: orthopedics
共同 gòngtóng: common; together
术语 shùyǔ: terminology
费 fèi: spend
@022
残缺 cánquē: defect
生命力 shēngmìnglì: vitality
@023
诉求 sùqiú: demand
遗憾 yíhàn: regret
@024
恶语 èyǔ: talk badly about
相向 xiāngxiàng: facing each other

16 December

屏住 píng: hold; get rid of
能量 néngliàng: energy
喽 lóu: ajo
严肃 yánsù: serious
@011
@012
@013
不咋地 bù zǎ de: not so good
爱玩 àiwán: playful
硕 shuò: large
@014
用功 yònggōng: hardworking
图书馆 túshūguǎn: library
仗义 zhàngyì: loyal; righteous
欺负 qīfù: bully
宿舍 sùshè: dormitory
@015
抓住 zhuāzhù: catch
揍 zòu: beat
一顿揍 yī dùn zòu: beating
心软 xīnruǎn: be soft-hearted
发泄 fāxiè: vent
@016
标准 biāozhǔn: standard
严 yán: strict
虐 nüè: cruel
虐狂 nüè kuáng: sadism
般配 bānpèi: be well matched
施 shī: carry out
摆脱 bǎituō: break free from
咨询 zīxún: seek advice from
@017
脊柱裂 jǐzhù liè: spina bifida
脊 jǐ: spine; ridge
柱 zhù: pillar
又称 yòu chēng: also known as
椎管 chuí guǎn: spinal canal
椎 chuí: vertebra
闭合 bìhé: closed
当中 dāngzhōng: during; among
行动 xíngdòng: move about
造成 zàochéng: cause

15 December

做法 zuòfǎ: way; method
街吃 jiē chī: street food
鼻涕 bítì: snot, mucus
专心 zhuānxīn: concentrate
@007
亲 qīn: kiss
罩 zhào: cover
口罩 kǒuzhào: mask
封 fēng: seal; envelope
封印 fēngyìn: hide
绝世 juéshì: exceptional, extreme
颜 yán: face; color
@008
新晋 xīn jìn: newly promotoed
关照 guānzhào: kindness
敞亮 chǎngliàng: light and spacious
救死扶伤 jiùsǐfúshāng: save the dying and nurse the wounded
扶 fú: help
花样 huāyàng: variety; trick
@009
尊师重道 zūnshī zhòng dào: respect for teachers
工夫 gōngfū: time
@010
吸气 xīqì: breathe in
憋住 biēzhù: hold back

14 December

光顾 guānggù: focus
关爱 guān’ài: love; cherish
感冒 gǎnmào: catch a cold
吸 xī: absorb; aspiration
痰 tán: sputum, phlegm
便秘 biànmì: constipation
通便 tōng biàn: laxative
清洁工 qīngjié: cleaners
@002
拖 tuō: mop
周围 zhōuwéi: around; vicinity
带教 dài jiào: teaching
护工 hùgōng: nurse, caregiver
@003
欺 qī: bully
@004
绕 rào: (go) around
智力 zhìlì: intelligence
围 wéi: around
围脖 wéibó: scarf
@005
搞笑 gǎoxiào: funny
煮 zhǔ: boil
塑料 sùliào: plastic
调料 tiáoliào: seasoning
摇晃 yáohuàng: shake