Beloved Life | EP05

<<< Home

Beloved Life

Episode 5


URL: https://www.youtube.com/watch?v=JxULDK4izCI&t=1m40s

 

28 November

菩萨 púsà: bodhisattva, saint
苦 kǔ: miserable; suffer from
断档 duàndàng: out of stock; discontinue
人才 réncái: talent
掰 bāi: break off
扯 chě: pull, tear
毛 máo: hair
蒜 suàn: garlic
皮 pí: skin, leather
鸡毛蒜皮 jīmáosuànpí: trivial think
岌 jí: perilous
岌岌可危 jíjíkěwéi: precarious
@002+3
打听 dǎtīng: ask about
婵娟 chánjuān: beautiful; moon
条件 tiáojiàn: condition
所有 suǒyǒu: own
生怕 shēngpà: worry
薪 xīn: firewood; salary
杯水车薪 bēishuǐchēxīn: a drop in the ocean
@004
接管 jiēguǎn: take over
负责 fùzé: be responsible
得逞 déchěng: succeed
可怕 kěpà: frightening
也说不定呢 yě shuō bu dìng ne: maybe
岗位 gǎngwèi: post (work)
胜算 shèngsuàn: odds of winning
选手 xuǎnshǒu: player, contestant
动力 dònglì: power, strength
怨恨 yuànhèn: hold a grudge against
快乐 kuàilè: happiness, happy